โครงการ “CARE4WATER

เป็นการร่วมมือระหว่าง BMW FINANCIAL SERVICES ประเทศไทย และกลุ่ม WAVES FOR WATER ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบันเราทราบมาว่ายังมีพื้นที่อีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้เพื่อการบริโภคหรือในยามเกิดเหตุอุทกภัยไม่คาดฝัน
จุดมุ่งหมายของเราคือเป็นหน่วยทำน้ำสะอาดเคลื่อนที่ในพื้นที่หรือชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำไม่บริโภคสะอาดซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต โครงการจะเข้าไปให้ความรู้ให้แก่ผู้คนในชุมชนให้ทราบถึงความสำคัญของน้ำสะอาด พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และสาธิตวิธีใช้ให้กับตัวแทนจากชุมชนเพื่อกลับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่น ๆในพื้นที่